الامثال
عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین
👈دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898