الامثال
الطیور علی أشکالها تقع
?کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898