الامثال
عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین
?دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898