الامثال
عند الشدائد تعرف الإخوان

👈دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898