الامثال
عند الشدائد تعرف الإخوان

?دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898