المفردات

اصطلاحات سیاسی:?

إئتماراً: توطئه چینی

إبراز الوثايق: ارائه مدارک

اتجاه الرای العام: گرایش افکار

عمومی

التفاق:پیمان نامه

إعادة العلاقات:تجدید روابط

أعرب عن ارتیاحه:ابراز خشنودی کرد

الاعصار السیاسی:گردباد سیاسی

اقتناص المعلومات: جمع آوری اطلاعات

اقرار السلام:برقرای صلح.

إقصاء الرقیب:کنار زدن حریف

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898