المفردات

اصطلاحات نظامی:?

آلة تحدید الاتجاه: دستگاه سمت یاب

آلیة الاطلاق: مکانیزم پرتاب

آمر:فرمانده

إبادة قوات العدو: از پای درآوردن نیروهای دشمن.

إبتزاز القوی العملاقة: باج خواهی ابر قدرت ها.

اتصالات لاسلکیة: تماس های بی سیمی.

اجتیاح: فراگرفتن،درنوردیدن.

اجتاز الحدود:از مرز گذشت

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898