إتـَصَلَ ب :  تماس گرفت ب📞

تـَـحـَدَّثَ مع : صحبت کرد با 🗣

أكـَـلَ : خورد 🍔

إنـْـتـَـظـَـر:منتظر ماند 👁

بَكـَى  :گریه کرد💧

تـَـسَلـَّق : بالا رفت 🗻

صَـعَـدَ : بالا رفت ⬆️

جَـرّ : کشید ↪️

جَلـَـسَ : نشست 🛋

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898