ربّ سکوت أبلغ من کلام

چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898