الامثال
لا ینبس بحرف / لا یبوح بکلمه.
?لب از لب برنمی دارد. جیک نمی زند.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898