الامثال
من لم یدار المشط ینتف لحیته.
?هر کس با شانه مدارا نکند ،ریشش را از دست میدهد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898