الامثال
المعیدی تسمع به خیر من أن تراه
?(آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898