بیشتر وقت ها: فی کثیر من الأحیان.
به وقت گرینویچ: بتوقیت غرینتش.
هرچند وقت یکبار: من حین إلی آخر، من وقت لآخر.
همان وقت: فی الوقت نفسه، فی نفس الوقت.
وقتی که..: لما، عندما، حینما.
تا وقتی که: مادام، طالما.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898