آمار نیمه رسمی: الإحصاء شبه الرسمی.
نیمه شب: منتصف اللیل.
نیمه نهایی: قبل/نصف النهائي.
بازی های نیمه نهائی: المباریات نصف النهائیة.
استاد نیمه وقت: الاستاذ غیر المتفرغ.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898