گاز دادن ماشین و … : ضغط علی الحساس/دواسة البترول/ دواسة السرعة.
گازدار: الفوار، الغازی.
گاز زدن میوه و ..: عضه.
گاز زدن(پرکردن باک ماشین): زود خزان الوقود بالغاز.
گاز گرفتن: عضه.
گازی: الغازی.

موقع ? www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898