#المفردات

افعال کاربردی زبان عربی

 

✨?✨?✨?✨?✨?✨

 

?یق٘رَاُ…میخواند/یُنادې…صدا میزند

?یمَسُّ…دست میزند/یُغَنِّې…آواز میخواند

 

?یل٘مَسُ..دست میمالد/یَتَکَلَّمُ..حرف میزند

?یتَحَدَّثُ..صحبت میکند/یَقِفُ..می ایستد

 

?یج٘لِسُ…مینشیند/یَب٘تَسِمُ…لبخند میزند

?یض٘حَکُ…میخندد/یَغ٘سِلُ…میشورد

 

?یم٘شِطُ..شانەمیزند/یُجَفِّفُ..خشک میکند

?یغ٘لې…میجوشاند/یَک٘نِسُ…جارو میکند

 

?ینَظِّفُ…تمیزمیکند/یَط٘بُخُ…می پزد

?یک٘وې…اتو میزند/یَخ٘دُمُ…خدمت میکند

 

?یس٘تَع٘جِلُ/یُس٘رِعُ.عجلە میکند

?یش٘کُرُسپاس میکند/یَخ٘تارُانتخاب میکند

 

?یه٘تِفُ/یَتَّصِلُ…تلفن میکند

?ین٘طِقُ/یَتَلَفَّظُ…تلفظ میکند

 

?یس٘تَه٘لِکُ…صرف میکند/یُغ٘لِقُ…میبندد

?یس٘تَی٘قِظُ..بیدار میشود/یَف٘تَحُ..باز میکند

 

?یشاهِدُ…تماشا میکند/یَل٘عَبُ…بازی میکند

?یجیبُ/یُجاوِبُ…جواب میدهد

 

?یعَلِّقُ…آویزان میکند/یَصِلُ…میرسد

?یح٘فَظُ…نگەمیدارد/بەخاطر میسپارد

 

?یغ٘ضَبُ/یَن٘فَعِلُ.خشمگین عصبانی میشود

?یه٘جُمُ…حملە میکند/یُع٘لِنُ..اعلام میکند

 

?یبَیِّنُ…بیان میکند/یَب٘دَاُ…شروع میکند

?یری…میبیند/یَقولُ…میگوید

 

?ین٘ظُرُ…نگاە میکند/یَس٘مَعُ…میشنود

?یغَیِّرُ/یُبَدِّلُ…عوض میکند

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898