#المفردات

قِماط : قنداق بچه

( به نوار قنداق هم ميگن)

جمع : قُمُط

 

خِرقَة : تكه پارچه

جمع : خِرَق

 

رِباط : بند ، نوار ، باند

جمع : رُبُط

( رباط الحِذاء : بند كفش)

 

 

 

نَسجَ يَنسُجُ : بافتن( پارچه)

 

خاطَ يَخيطُ : دوختن

( درمورد زخم) : بخيه زدن

 

 

دَثَّرَ _ يُدَثِّرُ : لحاف و.. انداختن روى كسى

 

حاطَ  _ يَحيطُ : محافظت كردن، مراقبت

 

شَخَبَ _ يَشخَبُ : جارى شدن، روان شدن

 

جَفَّ _ يَجُفُّ : خشک شدن، خشكيدن

 

رشحة : ترواش، ترشح / عرق

 

إنطفى _ يَنطفي : خاموش شدن

 

 

وارىٰ _ يُواري : پنهان كردن ، / دفن كردن

 

 

قَطْف : چيدن ( ميوه، گل،…)

فعل : قَطَفَ _ يَقطِف

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898