المفردات

✍️اصطلاحات نظامی کاربردی

 

آلة تصویر مدفع الطائرة : دوربین توپ هواپیما

آلیة رمی بالزناد : مکانیزم تیراندازی با ماشه

آلیة ضبط إسقاط القنابل : مکانیزم کنترل پرتاب بمب

آمر الحضیرة : فرمانده جوخه

آمر الدبابة : فرمانده تانک

آمر الدوریة : فرماده گشتی

ندقیه : تفنگ (انفرادی)

رشاشه : مسلسل

دبابه : تانک

بارجه : ناوچه

صاروخ : موشک

وحده (دفاع الجوی ، صاروخی و…) : واحد ، یگان

لواء : تیپ ، به معنی درجه سرتیپ نیز میباشد

کتیبه: گردان

سرایا : گروهان ها

عمید الرکن : سرتیپ دوم

عمید : سرلشکر

مدفع (اسم آلت) : توپ

مدفع (اسم مکان) : جبهه

راجمه : لانچر

عبوه : تله انفجاری

مدی : برد (موشک ، توپ و…)

منطاد : بالن

لقم : نشانه روی (تلقیم : هدف قرار دادن)

مروحیه : هلیکوپتر

نیران المدفعیه المنحنی و المباشره : آتش توپ خانه مستقیم و بالستیک

درع : زره

مدرعه (جرافه و ..) : زرهی

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898