?ضرب المثل?
?کار از کار گذشت:
بلغ السیل الزبی.
سبق السیل العذل.
?کار امروز را به فردا مفکن:
لا تؤخر عمل الیوم لغد.
?کار پاکان را قیاس از خود مگیر.
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر:
و کم من عائب فعلا صحیحاً
و آفته من الطبع السقیم.
?کار خود گر به خدا بارگذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی:
من یتوکل علی الله فهو حسبه.
?کار را به کاردان بسپار:
أعط القوس باریها.
?کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد:
الإکرام بالإتمام.
?کار نیکو کردن از پر کردن است:
الإکرام بالإتمام.
?کار هر بز نیست خرمن کوفتن
گاو نر می خواهد و مرد کهن:
ماهکذا تورد یا سعد الإبل.
?هر کاری راه دارد:
و أتوا البیوت من أبوابها.
?هر کاری وقتی دارد:
الامور مرهونة بأوقاتها.
?در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست:
خیر البر عاجله.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898