?رزم: الحرب.
رزمایش: المناورة.
رزمناو: الطراد.
رزمنده: المقاتل
????????
رژیم: النظام،الحمیة، الریجیم.
رژیم جمهوری: النظام الجمهوری.
رژیم دیکتاتوری: النظام التعسفی.
رژیم سرمایه داری: النظام الرأسمالی.
رژیم شاهنشاهی: النظام الملکی.
رژیم صهیونیستی: الکیان الصهیونی.
رژیم غذائي: الریجیم، الحمیة.
رژيم کمونیستی: النظام الشیوعی.
رژیم نژاد پرست: النظام العنصری.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898