راه: الطریق، السبیل، الصراط.
راه اصلی: الطریق الرئيسی.
راه دریایی: الطریق البحری.
راه راست:.الصراط المستقیم، الطریق الصواب.
راه زمینی: الطریق البری.
راه زیر زمینی: النفق.
راه شوسه: الطریق الُمعبد.
راه شیری: المجرة، درب التبانة.
راه صعب العبور: الطریق الوعر.
راه مسالمت امیز: الطریق السلمی.
راه هوایی: الطریق الجوی.
راه های ارتباطی: طرق المواصلات.
راه های همکاری: سبل التعاون.
وسط راه: قارعة الطریق، منتصف الطریق(نیمه راه)’
راه خود را گشودن: شق طریقه.
راه گم کردن: ضل طریقه.
در راه خدا: فی سبیل الله.
راه آمدن: سایره، ما شاهُ.
راه آهن: السکة الحدیدیة، سکة الحدید.
راه افتادن/راه اندازی شدن: تم تدشینه،أخذ یمشی، بدأ یسیر، یتحرک.
راه انداختن: شغله، سیره.
راه اندازی: التدشین، التسییر.
راه بردن: مشاه.
راه بندان: إزدحام السیر.
راه پله: السلم.درجات السلم.
راهپیمایی: المسیرة.
راه دادن: سمح له بالدخول.
راه راه: المخطط.
راه رفتن: مشی، سار .
راهرو: الردهة، الدهلیز، الممر.
راه سازی: شق الطریق، احداث الطرق.
راه سازی کردن:.أحدث الطرق.
راهکار: الآلیة.
راه و ترابری: الطرق و المواصلات.
راه و روش: المنهج.
راه یافتن: دخل، تسرب.
راهی شدن: سار الیه، توجه الیه.
راهی کردن: سیره، وجهه.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898