?لغات کاربردی2?
دستپاچه: المرتبک.
دستپاچه شدن: إرتبک .
دستپاچه کردن: إستعجله.
دست تنگ: الفقیر.
دست تنگی: الفقر، الاملاق.
دست تنها: وحده، وحیدا.
دست چپی: الیساری.
دست چین کردن: نقاه، إنتقاه.
دست خالی: صفرالید .
دست خط: المخطوط، الخط،
دستخوش شدن: واجهه، تعرض له، أصبح عرضة له.
دست دادن: صافحه.
دست داشتن: له ضلع فیه.
دست دراز کردن: مد/بسط یده نحوه.
دست درازی: الإعتداء، التطاول.
دست دازی کردن: إعتدی علیه، تطاول علیه.
دست دوستی دادن: بسط ید الصداقة نحوه.
دست کسی را باز گذاشتن: أطلق یده فیه.
دست راستی: الیمینی.
دست زدن: صفق.
دست شستن از چیزی: غسل یدیه منه.
دستشویی: المغسل، المغسلة، دورة المیاه.
دست فروش: البائع المتجول.
دستکش: القفاز.
دست کشیدن از چیزی: تنازل عنه، تخلی عنه، تنحی عنه.
دست کم: علی الأقل.
دست کم گرفتن: إستخف به، إستصغره .

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898