الحضور، التواجد، الحضرة، بین یدی.
حضور در جلسه: الحضور فی الاجتماع.
حضور ذهن: حضور الذهن، سرعة الخاطر.
حضور متهم در دادگاه: حضور المتهم فی المحکمة.
حضور فعال: التواجد الفاعل.
حضور گسترده: التواجد المکثف.
حضور نظامی: التواجد العسکری.
حضور نیروهای آمریکائي در منطقه: تواجد القوات الامریکیة فی المنطقة.
درحضور پادشاه: بین یدی، فی حضرة السلطان.
در حضور قاضی: فی حضرة، بین یدی القاضی.
به حضور پذیرفتن: إستقبله.
حضوری: الحضوری.
حکم حضوری: الحکم الحضوری.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898