ماه هاي سال شمسي به قمري به ترتیب

?نیسان
?اردیبهشت

?أیّار
?خرداد
?حزیران
?تیر

?تموز
?مرداد

?آب
?شهریور

?أیلول
?مهر

?تشرین الأول
?آبان

?تشرین الثاني
?آذر

?کانون الأول
?دی

?کانون الثاني
?بهمن

?شباط
?اسفند

?آذار
?فروردین

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898