یق٘رَاُ…میخواند/یُنادې…صدا میزند
?یمَسُّ…دست میزند/یُغَنِّې…آواز میخواند

?یل٘مَسُ..دست میمالد/یَتَکَلَّمُ..حرف میزند
?یتَحَدَّثُ..صحبت میکند/یَقِفُ..می ایستد

?یج٘لِسُ…مینشیند/یَب٘تَسِمُ…لبخند میزند
?یض٘حَکُ…میخندد/یَغ٘سِلُ…میشورد

?یم٘شِطُ..شانەمیزند/یُجَفِّفُ..خشک میکند
?یغ٘لې…میجوشاند/یَک٘نِسُ…جارو میکند

?ینَظِّفُ…تمیزمیکند/یَط٘بُخُ…می پزد
?یک٘وې…اتو میزند/یَخ٘دُمُ…خدمت میکند

?یس٘تَع٘جِلُ/یُس٘رِعُ.عجلە میکند
?یش٘کُرُسپاس میکند/یَخ٘تارُانتخاب میکند

?یه٘تِفُ/یَتَّصِلُ…تلفن میکند
?ین٘طِقُ/یَتَلَفَّظُ…تلفظ میکند

?یس٘تَه٘لِکُ…صرف میکند/یُغ٘لِقُ…میبندد
?یس٘تَی٘قِظُ..بیدار میشود/یَف٘تَحُ..باز میکند

?یشاهِدُ…تماشا میکند/یَل٘عَبُ…بازی میکند
?یجیبُ/یُجاوِبُ…جواب میدهد

?یعَلِّقُ…آویزان میکند/یَصِلُ…میرسد
?یح٘فَظُ…نگەمیدارد/بەخاطر میسپارد

?یغ٘ضَبُ/یَن٘فَعِلُ.خشمگین عصبانی میشود
?یه٘جُمُ…حملە میکند/یُع٘لِنُ..اعلام میکند

?یبَیِّنُ…بیان میکند/یَب٘دَاُ…شروع میکند
?یری…میبیند/یَقولُ…میگوید

?ین٘ظُرُ…نگاە میکند/یَس٘مَعُ…میشنود
?یغَیِّرُ/یُبَدِّلُ…عوض میکند

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898