?أتممت = أکملت?تمام کردم
?أتی = جاء? آمد
?آتی =وهب = أعطی?بخشید
?أحَسَّ = شَعَرَ? احساس کرد
?أحصَی= عَدَّ? شمرد.
?أختار = انتخبَ? انتخاب کرد
?إرتَجَف = ارتَعدَ? لرزید
?أرسَلَ = بُعَثَ? فرستاد
?استِطاعَ= قَدَّرَ?توانست
?اضاءَ= أَشرَقَ? تابید
?إغتَنَمَ= اِنتَهَزَ? غنیمت شمرد
?أفلَحَ = فازَ ?رستگار شد
?إمتَطی = رَکَبَ? سوار شد
?أوْقعَ = ألْقی? انداخت
?بحَثَ عن= فَتَّشَ? جستجو کرد
?بدَأَ= شَرَعَ? شروع کرد
?بلَغَ= وَصَلَ? رسید
?ترَکَ= وَدَعَ?ترک کرد
?تغَیَّرَ= تَحَوَّلَ?تغییر یافت
?تناولَ = أکَلَ? خورد
?تلقَی = تنْظُرُ = تُشاهِدُ? می بینی
?جلَسَ= قَعد? نشست
?حارَبَ = قاتَلَ?جنگید
?حاوَلَ = سَعَیَ? تلاش کرد
?حزن= قَلَقَ= إِضطَرَبَ? ناراحت شد.
?حیّا =سلّم علی? سلام کرد
?خافَ= خَشِیَ? ترسید
?دقَّ = طَرَقَ? کوبید
?دنا = إقتَرَبَ? نزدیک شد
?ذهَبَ= سارَ= راحَ?رفت
?راحَ = ذَهَبَ?رفت
?رأَی= شاهَدَ? دید
?رجَعَ = عاد? برگشت
?ردَّ= رَفضَ? نپذیرفت
?زادَ= کَثُرَ?زیاد شد
?سالَ= جَرَی? روان شد
?شاء = أراد?خواست
?شعَرَ بِـ= أَحَسَّ?احساس کرد
?صاحَ=صَرَخَ? داد زد
?طافَ =جالَ? گردش کرد
?عظَّمَ= شَرَّفَ= بَجَّلَ? بزرگ داشت
?فرَّ= هَرَبَ?فرار کرد.
?فقَّهَ= عَلَّمَ= فَهمَ?بدانند و بفهمد
?فکَّ = فَتحَ?باز کرد
?قامَ= نَهَضَ?برخاست
?قنَصَ=صادَ= اِقتَنَصَ? شکار کرد
?نالَ=بَلَغَ? رسید
?نجَحَ= فازَ= ظَفَرَ? پیروز شد
?نجی= خَلَصَ: رهایی داد
?نشَأَ= نَما= تَرَبَّی?رشد کرد
?واجَهَ = قابَلَ?روبرو شد
المفردات

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898