ماه رمضان: شهر رمضان
روزه: الصوم، الصیام
روزه دار: الصائم
روزه گرفتن: صام/الصوم/الصیام
افطار: الافطار
افطار کردن: افطر
اذان:الاذان
صدای اذان بلند شد:رفع صوت الاذان
اذان گفتن: أذن
سحر:السحر
سحری: السحور
سحری خوردن:تناول السحور
التماس دعا:اسالک الدعاء

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898