يعود: بر می گردد
الغرافة: نام یک باشگاه قطری
من بعید: از فاصله دور
هجمة: حمله
هجمة لطارمي: حمله طارمی ( مهدی طارمی)
فیها جول ( گل): این گل میشه، این حمله گل داره
غریبة عجيبة: عجيب و غريبه
يعاني: رنج می برد ( بخاطر از دست دادن فرصت تاسف می خورد)
يضيّع فرصة المباراة: فرصت مهم این مسابقه را از دست می دهد.
سیندم علیها الغرافة: الغرافه بخاطر از دست دادن این فرصت خیلی حسرت خواهد خورد ( سیندم: پشیمان خواهد شد)
یراوغ یاسر المسيليم: یاسر مسيلیم را دریبل می زند
یتعدی معتز هوساوي: از معتز هوساوی عبور می کند
یضع: قرار می دهد
الکرة: توپ
الشِباک: تور
يضع الكرة خارج الشباك: توپ را خارج از دروازه می زند (توپ رو گل نمی کنه)

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898