اصطلاحات کاربردی ?

? وعَی علی نفسِه
? برایش روشن شد.

 

? فقدَ وَعیَه
? از هوش رفت.

 

? لایکادُ یَعِی
? تقریبا بیهوش است.

? إسترجَعَ وَعیَه
? به هوش آمد.

? لایَعِی ما یَقول
? نمی داند چه دارد می گوید.

? دونَ وَعی
? ناآگاهانه
? ناهوشیارانه

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898