الإمام الخمیني
?مع کل قطرة دم شهید تسیل علی الأرض یظهر في الوجود أناس أشد تصمیما و مواجهة
?همراه با هر قطره خون شهید که بر زمین جاری میشود مردمی به وجود میآیند که در تصمیم و مواجهه استوارترند.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898