?القناعة عدسة إن لبست رأیت الحیاة جمیلة
?قناعت لنزی است که اگر به چشم زدی زندگی را زیبا میبینی

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898