حسن بنا
?ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول
?دگرگونی های احساسات را با اندیشه های عقل مهار کنید.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898