?ما أقْصَرَ اللَیْلَ عَلَی الراقِدِ
?شب چه کوتاه است بر آدم خوابیده.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898