سفارش مادرانه

همیشه به او می گفتم که هیچ توقعی ندارم، جز اینکه واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند، حتی مستحبات را نمی خواهم انجام بدهد، این دو کار را بکند کافی است. واقعا به این دو مورد رسید و الگو و سرمشق زندگیش بود و به آن ها عمل می کرد.(مادر شهید)

توصيات الأُم

لطالما قلت له: إنني لا أريد منك شيئاً سوى أن تلتزم بالواجبات وأن تترك المحرمات، وحتى لا أريد أن تقوم بالمستحبات، يكفي أن تحرص على الواجبات وتجتنب المحرمات. لقد التزم بالواجبات وترك المحرمات بالفعل وأصبح هذا منهاجه في الحياة.(والدة الشهيد)

http://islamiccoa.com