بنت الهدی الصدر

لا أرید أن أکبر و یترك الزمن علي آثاره، بل أنا التي أريد أن یترک علیه آثاره.

نمی خواهم که پیر شوم در حالی که زمان از خود بر من اثر بگذارد، بلکه من کسی هستم که می خواهم بر آن آثارم را باقی گذارم.