فیض خادم الشهدایی

پای ثابت شوخی های جمع خادم الشهدا بود. در دورانی که در دو کوهه خادم بودیم، بین خادمین یک رسم برقرار بود؛ یعنی هر کس که دوره خادمی اش تمام می شد، برایش جشن پتو میگرفتند. او آن قدر در این رسم وفاداری نشان داد که دست آخر نوبت خودش رسید و در این جشن، از مشت و لگدهای باقی خادمان حسابی فیض برد.(دوست شهید)

بركة خدمة الشهداء

كان له حضور دائم في مزاح مجموعة خُدّام الشهداء. خلال المدة التي قضيناها في دوكوهه لخدمة الشهداء، كانت المجموعة قد اتفقت على مزاح ثقيل مع كل من يُنهي دورة الخدمة برمي بطانية عليه ثم ضربه والهرب. التزم محمد رضا بهذا الاتفاق التزاما مدهشا فكان يُشارك في جميع هذه المزحات الثقيلة حتى حان دوره وأنهى دورته، فحصل على نصيب جيد من الركلات واللكمات من باقي خدّام الشهداء.(صديق الشهيد)

http://islamiccoa.com