?مسجد الوكيل هو مسجد في شيراز و بني بين عام 1751 و عام 1773، خلال حكم الدولة الزندية. اتخذ كريم خان شيراز مقرًا للحكم وشيد الكثير من المباني والمساجد بما فيهم مسجد الوكيل.
?مسجد وکیل مسجدی در شیراز است که بین سالهای 1751 و 1773 ، در زمان حکومت زندیه ساخته شده است. کریم خان شیراز را مقر حکومت خود قرار داد و بسیاری از بناها و مساجد از جمله مسجد وکیل را ساخت.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898