رضوى عاشور

رضوى عاشور

رسوم ناجي العلي تعرّفنا بأنفسنا , وعندما نعرف نستطيع .. ربما لذلك اغتالوه.

نَقاشی هایِ ناجی العَلی ما را با خُود آشنا می کُنَد وَ وَقتی می دانیم کِه می تَوانیم..شایَد بِه هَمین دَلیل او را تِرور کَردَند.