الامثال
⦁ الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه👈 آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است.
معادل👈 گذشته ها گذشته است.
و یا👈 (از مولوی)
بر گذشته حسرت آوردن خطاست بازناید رفته یاد آن هباست .

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898