الامثال
⦁ الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه? آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است.
معادل? گذشته ها گذشته است.
و یا? (از مولوی)
بر گذشته حسرت آوردن خطاست بازناید رفته یاد آن هباست .

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898