الامثال
?من جرب المجرب،  حلت به الندامه .
?ازموده را آزمودن خطاست.
?روان را رنج بیهوده نمایی
?که چندین آزموده را آزمودن

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898