الامثال
من لم یدار المشط ینتف لحیته.
👈هر کس با شانه مدارا نکند ،ریشش را از دست میدهد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898