الامثال
یداک أوکتا وفوک نفخ.
👈خود کرده را تدبیر نیست.
👈اگر پرنیان است خود رشته ای
👈وگر بار خار است خود گشته ای
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898