الامثال
یداک أوکتا وفوک نفخ.
?خود کرده را تدبیر نیست.
?اگر پرنیان است خود رشته ای
?وگر بار خار است خود گشته ای
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898