الامثال
– تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه.
👈آوازه ی معیدی را شنیدن بهتر از دیدن اوست.
👈آوازد هل از دور شنیدن خوش است.
👈از دور می برد دل واز نزدیک زهره را

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898