الامثال
– تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه.
?آوازه ی معیدی را شنیدن بهتر از دیدن اوست.
?آوازد هل از دور شنیدن خوش است.
?از دور می برد دل واز نزدیک زهره را

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898