الامثال
فلان یحمل التمرإلی البصره.
👈فلانی خرما به بصره  میبرد.
👈جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش
👈خرما به بصره ، زیره به کرمان همی برند
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898