الامثال
إن المنایا لا تطیش سهامها.
همانا که تیر های مرگ ،هرگز به خطا نمی روند .
از مرگ حذر کردن در  دو وقت روا نیست    روزی که قضا باشد وروزی که قضا نیست.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898