الامثال
لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر.
👈سختی ونرمی به هم دربه است .
👈نه زیاد نرم باش نه تندخو.
👈دلبر شیرین اگر ترش ننشیند
👈مدعیانش طمع برند به حلوا
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898