الامثال
مقتل الرجل بین فکیه.
?هلاکت گاه انسان میان دو فک اوست.
?زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد .
?گر زبان تو، رازدارستی
?تیغ را بر سرت چه کارستی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898