الامثال
مقتل الرجل بین فکیه.
👈هلاکت گاه انسان میان دو فک اوست.
👈زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد .
👈گر زبان تو، رازدارستی
👈تیغ را بر سرت چه کارستی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898