الامثال
عند الرهان تعرف السوابق
👈 هنگام شرط بندی اسبهای برنده و سبقت گیرنده شناخته می شوند
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898