الامثال
عند الرهان تعرف السوابق
? هنگام شرط بندی اسبهای برنده و سبقت گیرنده شناخته می شوند
موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898