🌷ضرب المثل🌷
🔶کار از کار گذشت:
بلغ السیل الزبی.
سبق السیل العذل.
🔶کار امروز را به فردا مفکن:
لا تؤخر عمل الیوم لغد.
🔶کار پاکان را قیاس از خود مگیر.
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر:
و کم من عائب فعلا صحیحاً
و آفته من الطبع السقیم.
🔶کار خود گر به خدا بارگذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی:
من یتوکل علی الله فهو حسبه.
🔶کار را به کاردان بسپار:
أعط القوس باریها.
🔶کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد:
الإکرام بالإتمام.
🔶کار نیکو کردن از پر کردن است:
الإکرام بالإتمام.
🔶کار هر بز نیست خرمن کوفتن
گاو نر می خواهد و مرد کهن:
ماهکذا تورد یا سعد الإبل.
🔶هر کاری راه دارد:
و أتوا البیوت من أبوابها.
🔶هر کاری وقتی دارد:
الامور مرهونة بأوقاتها.
🔶در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست:
خیر البر عاجله.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898